JUIN 2022

LUNDI 30

SASHIKO 14h-15h

MARDI 31

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

MERCREDI 1

SASHIKO 14h-15h
Parc Blandan, Lyon 7

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

JEUDI 2

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

VENDREDI 3

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

SAMEDI 4

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

DIMANCHE 5

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

LUNDI 6

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

MARDI 7

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

MERCREDI 8

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

JEUDI 9

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

VENDREDI 10

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

SAMEDI 11

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg

DIMANCHE 12

SASHIKO 14h-15h

aviary-image-1652359487899_edited.jpg